me as dessert?

ready to take off

white-tailed eagle 1

white-tailed eagle 4

white-tailed eagle 5

common buzzard 1